Carrer Panamà 38 

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel: +34 93 590 00 31 

apexing@apexing.com

Avís Legal

Garantia de compliment en totes les fases

APEX Ingenieros, SLP ofereix un servei global que comprèn totes les fases del projecte, des dels treballs previs a la concepció de l’edifici, passant per l’execució d’aquest, fins a la seva posada en marxa, incloent la liquidació de garanties als contractistes, lliuraments de documantació, etc.

En resum, a partir d’un projecte clarament especificat i detallat que reculli els requeriments singulars del Client, APEX Ingenieros, SLP garanteix el compliment del cost, del termini i de la qualitat de la inversió.

Els serveis descrits es desenvolupen seguint les fases que es detallen a continuació: Avantprojecte, Projecte Executiu, Gestió de Contractació i Direcció d’Obres

AVANTPROJECTE

PROJECTE EXECUTIU

GESTIÓ DE CONTRACTACIÓ

DIRECCIÓ D'OBRES

APEX Ingenieros SLP, després de valorar i conèixer les necessitats del Client a través de qüestionaris i reunions, d’acotar les limitacions quant a costos i terminis, inicia l’Avantprojecte. Aquest, consta de dues fases:

APS: Avantprojecte simplificat
A partir del programa de necessitats aprovat pel Client, s’expressen gràficament les intencions del Programa i les possibles tècniques que millor s’adapten a les necessitats que s’han de resoldre.

APD: Avantprojecte de detall
Basant-se en la solució de l’APS, es realitzen els estudis que aprofundeixen la solució proposada fins a un major nivell de detall i amb una estimació més exacta dels costos d’execució.

Generalment, ambdues fases es materialitzen en un únic document que permet definir les opcions arquitectòniques, tècniques, financeres i de gestió, i que servirà de base per a la realització del Projecte Executiu.

APEX Ingenieros SLP, amb l’aprovació per part del Client de l’Avantprojecte, desenvolupa el Projecte amb el nivell de detall suficient per a l’execució de les obres. Aquest, consta de dos documents:

ETD: Especificacions tècniques de detall
Inclou la memòria, esquemes, especificacions, amidaments, pressupost i programa d’execució.

PRO: Plànols de realització d’obres
Es confeccionen els plànols executius que defineixen les obres i treballs a executar.

La integració d’aquests documents conforma el Projecte Executiu o Projecte Constructiu.

APEX Ingenieros SLP gestiona els diferents concursos d’ofertes de cada lot o partida per a la contractació dels millors constructors i industrials. Es seleccionen els proveïdors d’acord amb la seva capacitat, fent-los competir entre ells. La Gestió de Contractació consta de dues fases:

ECO: Expedients per a concursos d’ofertes
Es confecciona la documentació per sol·licitar oferta als proveïdors incloent, a part de les ETD i els PRO, les condicions generals d’adjudicació, les condicions de presentació de l’oferta i una proforma de contracte.

GCC: Gestió de compres i contractació
Després de rebre les respostes dels ofertants, s’elabora un informe comparatiu per al Client que detalla les alternatives rebudes i les propostes d’actuació.

APEX Ingenieros SLP, en estreta col·laboració amb el Client, inicia contactes amb els ofertants finalistes, per adjudicar els lots que conformen el Projecte. A través d’aquest sistema es garanteix optimitzar el binomi cost-qualitat.

APEX Ingenieros SLP procedeix finalment a la posada en marxa del Projecte. En aquest últim període s’ha d’aconseguir que l’obra s’ajusti als requeriments expressats en els documents contractuals derivats del període de contractació i al Projecte. Es distingeixen tres subfases:

CGO: Control general de l’obra
Es realitzen reunions periòdiques a peu d’obra, assistència tècnica als contractistes, informes al Client sobre l’avanç dels treballs, seguiment dels controls de qualitat i control general de l’adequació de les obres executades amb el Projecte.

RCO: Recepció i certificat de les obres
Periòdicament es conformen les certificacions dels contractistes, verificant la seva idoneïtat amb l’avanç real de les obres. Al final de l’obra, es realitzen les actes de recepció provisional, donant així per acabada l’assistència a peu d’obra.

EOR: Expedient de les obres realitzades
Es gestiona l’obtenció per part dels diferents contractistes dels plànols “as built” i de tota la documentació necessària per al funcionament i el manteniment de les obres executades.

Al final d’aquest període es dóna per conclòs el Projecte, si bé la relació, l’assessorament puntual i la responsabilitat amb el client persisteixen.

METODOLOGIA